Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Klusser.

1.2 Klusser: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer Opdrachten van een Opdrachtgever.

1.3 Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Klusser waarbij Klusser werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.

1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Klussers

1.6 Dienst: de dienstverlening die door Klussersvinden.nl wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Klusser met elkaar in contact komen, een Opdracht uitvoeren en de betaling te regelen.

1.7 Website: De internetsite van Klussersvinden.nl te bereiken via de domeinnaam www.klussersvinden.nl, alsmede alle andere internetsites van Klussersvinden.nl bereikbaar via aan dit domeinnaam gerelateerde sub- en top level domeinnamen.

1.8: Lead: gegevens die op initiatief van de Opdrachtgever waaraan de Klusser een Reactie heeft gezonden worden verstrekt en waarmee de Klusser rechtstreeks of via Klussersvinden.nl in contact kan treden met de Opdrachtgever.

1.9 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Klussersvinden.nl

2. Algemeen

2.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Klussersvinden.nl en de Klusser.

2.2. Klussersvinden.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Klussersvinden.nl deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Klusser. Indien de Klusser met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Vakman de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Klussersvinden.nl en de Klusser zijn overeengekomen.

2.4.Klussersvinden.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Klusser van de hand.

2.5.Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Klusser en Klussersvinden.nl, wordt de Klusser geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Klussersvinden.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Dienstverlening

3.1 Klussersvinden.nl biedt op haar Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Klussers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van particuliere en zakelijke opdrachten.

Klussersvinden.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en is geen partij tussen de overeenkomst die tot stand komt tussen klusser en opdrachtgever. Klusservinden.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Klussersvinden.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 Klussersvinden.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de gebruikers zelf, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Klussersvinden.nl draagt voor de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Klussersvinden.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en klussers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 Klussersvinden.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Klussersvinden.nl niet: dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat derden niet de Website en/of de systemen van Klussersvinden.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 Klussersvinden.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Klussersvinden.nl ontstaat.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Klussersvinden.nl beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

4.2.Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de klusser niet kwalificeert als een consument.

5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie<

5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, email gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de debruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van Opdrachten en biedingen op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3 Klussersvinden.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Klussersvinden.nl behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

5.4 Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

5.5 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in 5.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegevens geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Klussersvinden.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

6. Overeenkomst Klusser en opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever en Klusser komen overeen dat alle overeenkomsten tussen hen, tenzij specifiek anders overeengekomen via de Website, dezelfde voorwaarden zullen hebben als in dit artikel (“Overeenkomst”). Klussersvinden.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Klusser geen partij.

6.2 De Klusser zal diensten verlenen aan de opdrachtgever.

6.3 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Klusser kan per direct beëindigd worden in de volgende gevallen: Bij wederzijds akkoord. Als een partij vraagt om de overeenkomst te beëindigen via de website en de andere partij reageert niet binnen 15 dagen van de notificatie dan zal er van uit worden gegaan dat de andere partij akkoord is; Bij opdrachten met betaling per uur op elk moment mits alle betalingen voor de geleverde diensten zijn voldaan; Bij opdrachten voor een vaste prijs op elk moment dat een overeengekomen mijlpaal is behaald en de daarmee verbonden betaling is voldaan;

6.5 Zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als na de beëindiging hiervan is het de Klusser verboden derden, direct of indirect, te informeren over zaken aangaande de bedrijfsvoering uitgevoerd door de Opdrachtgever of zijn verwanten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische, financiële en bedrijfsmatige informatie, namen van potentiële klanten of partners, voorgestelde transacties, rapporten, plannen, marktprognoses, computer-software, databases, data, technische kennis of andere vertrouwelijke informatie betreffende de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever waarvan de Klusser redelijkerwijs geweten zou kunnen hebben dat deze niet bestemd was voor derden. Daarnaast mag de Klusser geen informatie, producten of systemen van de Opdrachtgever kopiëren, verzamelen, samenvoegen, monteren of exploiteren, en is het hem verboden de broncode van de computersoftware in die producten of systemen te demonteren, reproduceren of decompileren of te proberen deze broncode op een andere manier te ontlenen aan de Opdrachtgever.

6.6 De Klusser erkent dat enig intellectueel eigendom, verkregen en ontwikkeld tijdens werkzaamheden die vallen onder de overeenkomst eigendom zijn en blijven van de Opdrachtgever en zodoende door de overeenkomst zullen worden overgedragen van de Klusser naar de Opdrachtgever. De Klusser erkent dat met zijn vergoeding het verlies van intellectuele eigendomsrechten wordt gecompenseerd.

6.7 Klusser verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.8 De bepalingen in dit artikel overeenkomst bevatten – m.u.v. de beschrijving van de Opdracht – de hele overeenkomst tussen Opdrachtgever en Klusser.

6.9 Het is Opdrachtgevers en Klussers niet toegestaan om met een andere Gebruiker een overeenkomst op te stellen buiten dit artikel om tenzij de Opdrachtgever de afkoopsom heeft betaald.

7. Geschillen

7.1 Klussersvinden.nl is zelf geen partij in een geschil tussen Klusser en Opdrachtgever of 2 gebruikers. Klussersvinden.nl zal pogen de geschillenprocedure te volgen maar Klussersvinden.nl is niet verplicht enige actie te nemen of niet te nemen bij een geschil.

8. Tarieven en betalingen

8.1 Gebruikers kunnen verschillende abonnementen nemen met verschillende rechten op de site. Deze staan vermeld op de Website. De abonnementsovereenkomst tussen Klussersvinden.nl en Klusser wordt aangegaan voor respectievelijk 1 maand, 3 maanden of 12 maanden. Voor opzegging geldt een termijn van 1 kalendermaand voor het einde van de abonnementsperiode. Tenzij de Gebruiker de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens 1 maand. Indien Klussersvinden.nl vaststelt dat de Gebruiker binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Klussersvinden.nl schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan Klussersvinden.nl, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker, de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.

8.2 Naast abonnementen en service kosten, kunnen Opdrachtgevers en Klussers andere diensten afnemen van Klussersvinden.nl.

Opwaardering online portemonnee:

Online portemonnee is een betaalmethode waarvan gebruikt wordt gemaakt op klussersvinden.nl. D.m.v. een minimale opwaardering van 50 euro kunnen klussers tegen een sterk gereduceerde tarief per klusopdracht betalingen doen om inzage te krijgen tot contactmogelijkheden welke door opdrachtgever zelf is vermeld.

Let Wel:

Er is geen restitutie mogelijk bij opwaardering,bij problemen of storingen zullen wij altijd uw portemonnee weer aanzuiveren.

Ook kunnen wij geen garantie geven dat een door klusser betaalde lead ook wel degelijk tot een definitieve opdracht zal leiden. Opdrachtgevers maken vrijblijvend gebruik van ons platform en mogen zelf beslissen aan wie zij een opdracht toewijzen.

Betaling per kluslead:

Naast het opwaarderen van uw online portemonnee kunnen klussers ook afrekenen per geplaatste klusopdracht.

Ook bij afrekenen per klusopdracht ( kluslead) is er geen restitutie mogelijk.

8.3 Tenzij anders overeengekomen zullen door Gebruiker aan Klussersvinden.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een abonnement of dienst.

8.4 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Klussersvinden.nl in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

8.5 Klussersvinden.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen en Dienst(en), de tarieven voor servicekosten en andere producten te wijzigen of te herzien.Klussersvinden.nl.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de Website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.

8.6 Indien Gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Klussersvinden.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van Euro 7,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Gebruiker. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Klussersvinden.nl en de kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Gebruiker. Indien Klussersvinden.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door Klussersvinden.nl gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.

8.7 Indien Gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klussersvinden.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de terzake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Klussersvinden.nl niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Klussersvinden.nl vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 8.7 onverkort van toepassing is.

8.8 In geval Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de Website voor een periode van 12 maanden, heeft Klussersvinden.nl het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

8.9 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Gebruiker, heeft Klussersvinden.nl het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

9. Communicatie

9.1 Iedere communicatie tussen Klussersvinden.nl en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

9.2 De door Klussersvinden.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door Gebruiker.

9.3 Elektronische communicatie van Klussersvinden.nl aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

9.4 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht aan haar zijde is Klussersvinden.nl niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Klussersvinden.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Klussersvinden.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

10.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Klussersvinden.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.4 Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Klussersvinden.nl daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Hoewel Klussersvinden.nl zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Klussersvinden.nl of haar leidinggevende ondergeschikten, is Klussersvinden.nl niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

11.2 Klussersvinden.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.

11.3 Klussersvinden.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Klussersvinden.nl.

11.4 Klussersvinden.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

11.5 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Klussersvinden.nl jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

11.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

11.7 De Gebruiker vrijwaart Klussersvinden.nl tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

12. Uitsluiting

12.1. Klussersvinden.nl behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Klusser uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Klusser op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b) de Klusser inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c) Klussersvinden.nl een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Klusser zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

(d) de Klusser een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;

(e) de Klusser via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Klussers voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;

(f) de Klusser in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

(g) de Klusser de betaling van het abonnement op enige wijze tracht te omzeilen;

(h) de Klusser niet (langer) voldoet aan de door Klussersvinden.nl gestelde kwaliteitseisen; en

(i) de Klusser medewerkers van Klussersvinden.nl of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

13. Verwijzingen

13.1.Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Klussersvinden.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

14. Diversen

14.1 Het is Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Klussersvinden.nl en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klussersvinden.nl.

14.2 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

14.3 Op de overeenkomst tussen Klussersvinden.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

14.4 Klussersvinden.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Gebruiker. Indien Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt indien de wijziging leidt tot een beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

14.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

14.6 Alle geschillen tussen Klussersvinden.nl en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, tenzij Klussersvinden.nl ervoor kiest een andere rechter aan te zoeken die op grond van de wet bevoegd is.

14.7 Alle aanspraken van Gebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

14.8 Wij kunnen geen garantie geven dat een betaalde kluslead zal leiden tot een definitieve klusopdracht. Als platform zijn wij afhankelijk van de keuze en handelswijze van de opdrachtgevers. Opdrachtgevers maken gratis en vrijblijvend gebruik van het platform en mogen daarom zelf beslissen aan wie zij een klusopdracht toekennen.

1. Klussersvinden.nl is een vraag en aanbod platform waarop klusopdrachten worden geplaatst.

Klussersvinden.nl is een platform waar een opdrachtgever (adverteerder) een klus (advertentie of klusopdracht) kan plaatsen en een klusser (en andere gebruikers) deze kan bekijken en hier vervolgens op reageren.

Klussersvinden.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een opdrachtgever en klusser tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een klus op de Website

2.1 Klussen die door een Opdrachtgever op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:

2.2 Het opmaken van een Klusopdracht:

a. Titels en teksten van Klussen mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

b. Elke titel en elke tekst van een Klus dient kort te omschrijven wat de klusopdracht omvat

c. Het is niet toegestaan om dezelfde klus meerdere keren op de website te plaatsen. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Klussen te plaatsen.

d. Mocht een Klusopdracht voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website worden verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de klusopdracht of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan, i.e.: klusser is niet op komen dagen.).

e. Een klusopdracht mag geen discriminerende, beledigende of pornografische inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

f. Het is niet toegestaan een klus te plaatsen met als doel het direct of indirect promoten van een bedrijf

g. Het is niet toegestaan een klus te plaatsen met als doel het werven van vakspecialisten voor een uitzendbureau, intermediair of andere derden partijen die bemiddelen tussen opdrachtgever en klusser.

h. Het is niet toegestaan om foto’s bij een klus te plaatsen die geen betrekking hebben op de inhoud van de klus.

i. Het is niet toegestaan om klussen te plaatsen om kliks naar bepaalde websites te genereren.

2.2 Illegale of onrechtmatige verzoeken

Het is niet toegestaan klussen aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Klusser als opdrachtgever dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op klussen en klussers. Alle gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van de desbetreffende dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

2.3

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Opdrachtgever worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

2.4

Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 2.3 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Klussersvinden.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

3. Het plaatsen van een Klusopdracht

3.1. Opdracht plaatsen

Een Opdrachtgever plaatst zijn Klus via de knop ‘Nieuwe opdracht’ of ‘klus plaatsen’ op de Website. Voordat een klus geplaatst kan worden dient hij eerst in te loggen.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van een klusopdracht.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Klussersvinden.nl en Opdrachtever

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de link ‘Nieuwe opdracht’ of ‘klus plaatsen een nieuwe klusopdracht aanmaken. Na alle stappen te hebben doorlopen kan de Opdrachtgever klikken op de knop “klus plaatsen” Hiermee komt de advertentieovereenkomst tussen Klussersvinden.nl en de Opdrachtgever tot stand.

3.3. Periode dat een Klus op de Website blijft staan

Klussen waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 90 dagen op de Website staan. Na 90 dagen wordt de klus automatisch verwijderd, tenzij Opdrachtgever de klus zelf al heeft verwijderd.

Indien de klus die in de Advertentie is vervuld, dient de klusopdracht te worden verwijderd. Wanneer een klus is vervuld of een opdrachtgever afspraken heeft gemaakt met Opdrachtgever eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Klussersvinden.nl, en is Klussersvinden.nl haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent.

3.5

Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Klusopdrachten, recensies en andere berichten geeft de Opdrachtgever toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert de Opdrachtgever tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Opdrachtgever is ermee bekend dat de positionering van zijn Klusopdracht, recensies en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

3.6

De Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Gegevens die verwerkt worden in de klusopdracht worden verkocht als lead aan Klussers.

4. Wij geven geen garanties

4.1. Opdrachtgevers en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Klus op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Klusopdracht de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde aanvragen, de juistheid, en de bevoegdheid van opdrachtgevers om aanvragen te doen. Klussersvinden.nl heeft hierover geen garantie.

4.2..Klussersvinden.nl kan u ook niet garanderen dat Klussers die reageren via klussersvinden.nl voldoen aan uw verwachtingen.

. 5. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Klussersvinden.nl

5.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Klussersvinden.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Opdracht en/of Profiel van de klusser ,

(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en

(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Klus en/of het geleverde dienst.

5.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Klussersvinden.nl zijn opgenomen in de algemene gebruikersvoorwaarden hoofdstuk 11.

6. Wijzigingen

6.1. Klussersvinden.nl kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

7. De Klusopdracht kan ook elders worden gepubliceerd

7.1. Klussersvinden.nl kan de Klusopdracht en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Kluse of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van LM Walden websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

7.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Klussersvinden.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

7.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een geplaatste Klusopdracht om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Opdracht bevatten.

7.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

1. Het gebruik van cookies

Klussersvinden.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.  

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. 

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten 
 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 • welke pagina’s je hebt bekeken
 • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
 • bij welke pagina je de site hebt verlaten
 • Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

   

  4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

  Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@klussersvinden.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

   

  5. Cookies blokkeren en verwijderen

  Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

   

  Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

   

  Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

  Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

  • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
  •  

  6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

  De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

   

  In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Klussersvinden.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

  Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@klussersvinden.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

  7. Slotopmerkingen

  Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@klussersvinden.nl.