Privacy verklaring

Klussersvinden.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren jouw privacy en nemen de bescherming van je privacy serieus. Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, met zorg te bewaren. Dit Privacy Statement heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In dit privacy statement komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Persoonsgegevens die wij verwerken
– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– Geautomatiseerde besluitvorming
– Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
– Delen van persoonsgegevens met derden
– Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
– Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
– Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Contactgegevens:
Oliemolenstraat 60
6416 CB HEERLEN

Lloyd Walden is de Functionaris Gegevensbescherming van Klussersvinden.nl Hij/zij is te bereiken via info@klussersvinden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Klussersvinden.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • KvK- Uittreksel
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (IBAN) (indien u een premium account heeft)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Klussersvinden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Klussersvinden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van een automatische e-mail bij nieuw geplaatste opdrachten of bij het ontvangen van reacties en/of offertes
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ter aanvulling van onze profielendatabase

Gegevens worden verwerkt op basis van grondslag 2.Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. En grondslag 6.Gerechtvaardigd belang:

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkings verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Klussersvinden.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klussersvinden.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Klussersvinden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klussersvinden.nl bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als door de wet voorgeschreven. Bij handmatige verwijdering van uw account worden alle gegevens verwijderd van zowel de website als onze servers.

Klussersvinden.nl mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Klussersvinden.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klussersvinden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Klussersvinden.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verzamelde analytische gegevens worden bewaard voor een periode van 26 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klussersvinden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klussersvinden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klussersvinden.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Klussersvinden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Klussersvinden.nl

Klussersvinden.nl kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.